Trainingen Internationale Samenwerking


- Samenwerken in een internationale context

- Veranderingsprocessen bij uitzendingen

- Zaken doen in Spanje

- Competentiemanagement voor ontwikkelingswerkers
Training Samenwerken in een internationale context

Werken in een organisatie die een permanent veranderingsproces doormaakt, in een internationale en multiculturele context waar teams verschillende talen spreken en verschillende culturele en professionele bagages hebben, kent vele uitdagingen. Samenwerken in een internationale context vereist inzicht in de factoren en onbewuste processen die een rol spelen bij o.a. de communicatie, het maken van afspraken of de keuze van invloedstrategieën bij onderhandelingen. Welke strategieën en leiderschaprollen bevorderen de samenwerking? Welke doelen kunnen gezamenlijk bereikt worden en welke niet?

De training Samenwerken in een internationale context is gericht enerzijds op het vergroten van inzicht in de eigen bagage en functioneren in een internationale context; anderzijds op het oefenen met vier diversiteitcompetenties: interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, managing uncertainty en building commitment. Geoefend wordt met o.a. het vergroten van interculturele sensibiliteit  voor andere ideeën, voor  machtsverhoudingen en machtsmechanismen en voor verschillen in omgaan met tijd. Daarnaast oefenen wij  in het (h)erkennen van dilemma’s bij de uitvoering van taken en het vervullen van specifieke rollen. Beoogd wordt  verschillen te gebruiken om een creatief proces te stimuleren, oplossingsgerichte strategieën te bevorderen en blokkades en onzekerheid in complexe situaties te reduceren. Binnen het programma is behalve voor kennisoverdracht veel ruimte voor reflectieopdrachten, individueel en in teams ervaringsgerichte oefeningen, simulatiespellen, het bespreken van casussen en uitwisseling van ervaringen.
Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden. Op basis hiervan wordt het programma definitief vastgesteld.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals die in een internationale en interculturele context werken.

Duur
Twee dagen

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl

Training Veranderingsprocessen bij uitzendingen

Een uitzending naar het buitenland kan vele vragen oproepen en tegenstrijdige gevoelens naar boven brengen. Komt de uitzending op een goed moment, privé en/of professioneel? Kunnen de kinderen van school veranderen? Kunnen mijn ouders of vrienden mijn vertrek aan? Dit is mijn mooiste baan, moet ik het nu opzeggen? Tijdens de uitzending kunnen de rollen en verwachtingen voor de expat zelf en de expat-partner verschillend zijn. Door een uitzending kom je in aanraking met nieuwe/andere perspectieven, culturen en mogelijkheden. Maar je wordt ook met loslaten geconfronteerd en soms met verlies. Door bewust met dit proces om te gaan, komt er meer ruimte om naar mogelijkheden in de nieuwe situatie te kijken en wordt de kans om (andere) keuzes te maken vergroot. Een uitzending biedt bij uitstek de gelegenheid om op korte en lange termijn doelstellingen te formuleren.

In deze training verkennen wij stap voor stap waar de nieuwe kansen voor de expat-partner liggen en welke aandachtspunten er voor zowel de expat als de expat-partner zijn. De volgende vijf onderwerpen komen aan de orde:
- verkennen van persoonlijke en professionele thema’s n.a.v. de uitzending. Bijv. invloed op je leven willen hebben, een thuisgevoel krijgen, leren zelfstandig in de nieuwe situatie te werk gaan of juist leren steun te vragen, grenzen leren stellen, een nieuwe vriendenkring opbouwen en/of contacten met familie en vrienden behouden.  
- bewustwording van gedachten, gevoelens en verwachtingen t.a.v. het land van uitzending;
- het in kaart brengen van de loopbaan op het moment van de uitzending en het inventariseren van wensen en prioriteiten op korte en lange termijn;
- gerichte advies en ondersteuning t.a.v. de gesignaleerde prioriteiten en plan van aanpak;
- (schriftelijke) informatie over uitzendingfasen, taken en rollen bij uitzendingen.
Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden.

Doelgroep
De training is bestemd voor expat-partners en/of -kinderen, waarbij de aanwezigheid van de expat zelf (managers van internationaal opererende bedrijven) aanbevolen wordt.  

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl

Training Zaken doen in Spanje

Wat maakt een uitzending succesvol? Welke persoonlijke, professionele, structurele en culturele aspecten spelen een rol en beïnvloeden het resultaat van een uitzending? Welke visie en doelen heeft de expat manager over de te behalen resultaten? Welke ervaringen of verwachtingen kleuren de opdracht?

In deze training bouwen wij voort op de succesvolle strategieën die al eerder door de professional ontwikkeld zijn. Wij maken hier een contextanalyse van en zetten in kaart welke uitdagingen de nieuwe opdracht kan bieden. Via ervaringsgerichte oefeningen, informatie over leiderschapstijlen, intercultureel management competenties en het bespreken van casussen, gaan wij in op de gewenste stappen in de uitzending. De training geeft tevens inzicht in de betekenis van geografische, historische en actuele economische/politieke aspecten van Spanje.
Spanje is een land van grote contrasten, daarin is zij niet uniek. Uniek en anders is wel de diversiteit in het landschap, de sociaal/maatschappelijke en economische contexten van de autonome regio’s, de mensen, hun taal en cultuur.

Het programma focust op :
- het in kaart brengen van de huidige en toekomstige werksituatie in relatie tot de organisatiecultuur en culturele context;
- inzicht en kennisoverdracht over interculturele communicatie en intercultureel management en het oefenen van interculturele competenties;
- aandachtsaspecten voor de Spaanse context die relevant zijn voor de concrete organisatie en functie: o.a communicatiestijl, opbouwen van vertrouwen, het onderhandelingproces, samenwerken en motivatie van medewerkers en teams, managementstijl, besluitvorming en vergaderen, omgaan met tijd.
- bespreking van casussen, gericht op de toepassing van het geleerde in de eigen werksituatie.
- inzicht in sociaal-cultureel-economische thema’s in de huidige context en in de historische perspectief van Spanje, tegen het licht van de Nederlandse cultuur.
Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden.

Doelgroep
De training is bedoeld voor managers die door hun bedrijf naar Spanje worden uitgezonden.

Duur
Deze één-op-één training beslaat twee a driedagdelen. Daarna is er de mogelijkheid om coaching in Spanje te krijgen.

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl

Training Competentiemanagement  voor ontwikkelingswerkers

Deze training is gericht op het vergroten van managementcompetenties voor ontwikkelingswerkers in  een context van diversiteit. De huidige ontwikkelingswerker dient naast zijn/haar specialisme ook over management- en diversiteitcompetenties te beschikken.
De cursist krijgt inzicht in theorieën en modellen die betrekking hebben op organisatieopbouw, interculturele communicatie en participatie. De volgende thema’s komen aan de orde: analyse van interne en externe stakeholders; organisatieculturen en de rol van de adviseur; ondernemerschap, participerend leren en netwerken; omgaan met machtsverschillen in leidinggeven;  onderhandelen en  conflicthantering; interculturele communicatie en motiveren van mensen en teams;  en het maken van een persoonlijke ontwikkelingsplan op basis van taken/functie en opdracht.

Vertrekpunt van de training zijn de ervaringen die de cursist in eerdere werkkringen heeft opgedaan. De training beoogt op effectieve wijze bij te dragen aan het opzetten en begeleiden van inspraakprocedures, bewustwordingprogramma’s en kennisoverdracht. Wij werken  met ervaringsgerichte oefeningen, het bespreken van casussen en presentaties. Voorafgaand aan de training wordt een intakegesprek gehouden. Op basis hiervan wordt het programma definitief vastgesteld.

Doelgroep
De training is bedoeld voor ontwikkelingswerkers.

Duur
Deze training beslaat drie dagdelen.


Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl