44

 

 

 

 

 

 

child

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trainingen Kindercentra en Basisonderwijs

- Inclusief werken: diversiteit en gelijkwaardigheid (basistraining en verdiepingstraining)

- In 5 stappen naar Kwaliteit (gebaseerd op the European Quality Framework)

- Permanent leren als team (PLT)

- Democratie doen wij samen (DDWS) 

- Ruimte voor jongens

- Communicatie met ouders

- Samen spelen, botsen en verzoenen

Training Diversiteit en gelijkwaardigheid

 • Basistraining ‘Inclusief  werken voor pedagogisch coaches en medewerkers’
 • Verdiepingstraining ‘Inclusief werken als teamwork!’

Diversiteit in voorzieningen voor Jonge Kinderen is een feit. Pedagogisch medewerkers, leerkrachten en begeleiders werken met en voor diverse kinderen, families en collega’s in een complexe en diverse omgeving. Dit vereist professionele competenties en een duidelijke visie, om van elkaar en met elkaar te leren, elkaar te leren kennen én vertrouwen, samenwerken.

In de basis- en verdiepingstraining Diversiteit en gelijkwaardigheid leren pedagogisch medewerkers en hun begeleiders, leerkrachten en opleiders op een professionele en inspirerende manier verbondenheid te creëren en sociale inclusie te stimuleren.
Het leertraject steunt op drie pijlers:

 • Visieontwikkeling:  je werkt gericht aan het je eigen maken van kennis, visie  en doelstellingen ten aanzien van inclusief werken: diversiteit en gelijkwaardigheid;
 • Competentieontwikkeling: je werkt aan eigen praktijkcasussen en dilemma’s in de praktijk, en je ontwikkelt en stimuleert competenties met aandacht voor diversiteit en sociale inclusie;
 • Kwaliteitsbeleid stimuleren: je leert het werken aan sociale inclusie en beproefde methodieken in je eigen organisatie toe te passen en in beleid om te zetten.

In deze training geldt als uitgangspunt: het waarderen en benutten van diversiteit bevordert de kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen, én stimuleert gelijkwaardigheid, gelijke kansen en vertrouwen tussen kinderen, families en collega’s. De training sluit aan bij Samen Verschillend. Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0 -13 jaar, en maakt gebruik van filmmateriaal en diverse methodieken, o.a. Permanent leren als team en Van botsingen kun je leren.

Download: Basistraining en Verdiepingstraining Diversiteit en gelijkwaardigheid

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091  (Training In 5 Stappen naar Kwaliteit in OOJK’ (Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen)
over toegankelijkheid, personeel en werkomstandigheden, curriculum, evaluatie en monitoring, beleid en financiering.
Training gebaseerd op het Europees Kader voor Kwaliteit (European Quality Framework)

Het Europees Kader voor Kwaliteit is belangrijk voor de sector (voorzieningen voor jonge kinderen, beroepsopleidingen en beleidsmakers op gemeentelijk niveau), omdat het op een integrale wijze de meest relevante thema’s in het huidige beleid behandelt. Het Kader wordt onderbouwd met resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. De training is gericht op het versterken van inzicht ten aanzien van visie op: kwaliteit (structurele-, proces-, en outcome-kwaliteit), kinderen (gebaseerd op het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind) en families (met respect voor diversiteit van gezinnen en hun verschillende overtuigingen). Daarnaast dient het als reflectie en inspiratiebron voor kwaliteitvernieuwing:

 • door verbinding te maken met de Pedagogische kaders;
 • door verbetering van de eigen praktijk en beleid;
 • door reflectieopdrachten en -oefeningen die aansluiten bij de vijf thema’s van het Europees Kader voor Kwaliteit: toegankelijkheid, personeel en omstandigheden, curriculum, evaluatie en monitoring, beleid en financiering;
 • door een integrale en bottom-up benadering, en daarmee versterking van draagvlak, betrokkenheid en eigenaarschap.

De training is ontwikkeld door VBJK en Bureau MUTANT, met medewerking van een team van deskundigen in Vlaanderen (VCOK) en Nederland (Nederlands Jeugdinstituut, Ana del Barrio Training & Consulting, Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra, Fontys Hogescholen, Zaak! in het kader van een ISSA-project (International Step by Step Association). 

De training  beslaat 4 dagdelen plus een terugkomdagdeel intervisie. Andere mogelijkheden zijn seminars van 1 of 2 dagdelen, met een keuze uit de volledige training wat betreft het thema, casussen en reflectievragen.

De training is bedoeld voor stafpedagogen, midden- en locatiemanagement, kwaliteits- en beleidsadviseurs en docenten van beroepsopleidingen.

Download: In 5 stappen naar kwaliteit - Aanbod Ana del Barrio T&C.pdf
Download: Nederlandse samenvatting Europees Kader voor Kwaliteit in opvang en onderwijs voor jonge kinderen

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl , tel: 0715764091

Training en adviestraject  Permanent leren als team

De methodiek Permanent leren als team biedt instrumenten om pedagogisch medewerkers, leerkrachten, staf en management in voorzieningen voor Jonge Kinderen een kritisch- reflectieve houding te leren aannemen. Deze houding maakt communicatie transparanter, zorgt voor meer aandacht voor diversiteit en verhoogt het plezier in het samenwerken.

De methodiek bevat 8 instrumenten: kwaliteiten benoemen, werken met een maatje, kritische vragen stellen, leerdagboek, persoonlijke uitdaging, contract van een lerende organisatie, context van het kindercentrum en reflectie op denken, voelen en willen. Deze instrumenten en de bijbehorende oefeningen uit de methodiek ondersteunen de professional om individueel en in teamverband te blijven leren. De methodiek kwam tot stand met internationale ondersteuning op basis van internationaal onderzoek, is getest en ontwikkeld in vier Nederlandse kinderopvangorganisaties, en is geïmplementeerd in de praktijk en in hbo- en bacheloropleidingen (in Nederland: Pedagogisch Management Kinderopvang; in België: Pedagogisch Coach).

In de training/adviestraject streven we ernaar om beroepskrachten en begeleiders ondersteuning te bieden bij:

 1. de ontwikkeling van een visie en werkwijze als lerende organisatie;
 2. hoe reflecteren met een maatje en in teamverband een plek kan krijgen in de dagelijkse praktijk;
 3. hoe de verschillende professionele rollen van de medewerkers versterkt kunnen worden;
 4. hoe pedagogische thema’s verankerd kunnen worden in de organisatie.

Download Trainingsprogramma

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091

 

Training en adviestraject Democratie Doen Wij Samen (DDWS)  
        
Pedagogisch medewerkers fungeren als voorbeeld voor kinderen in kindercentra, door hun houding, pedagogische werkwijze en begeleidingsstijl.
De training/het adviestraject Democratie Doen Wij Samen biedt:

 1. voorzieningen voor Jonge Kinderen de gelegenheid hun maatschappelijke functie bewust vorm te geven;
 2. pedagogisch medewerkers ondersteuning bij het ontwikkelen van professionele competenties en rollen om kinderen te begeleiden tot democratische burgers;
 3. kinderen de mogelijkheid om vaardigheden te leren die hen tot actieve burgers maken: verantwoordelijkheid  te leren nemen voor elkaar en de groep; respect voor anders denken en handelen; conflicten leren oplossen; samen besluiten kunnen nemen;
 4. staf ondersteuning bij het begeleiden van het professionele en persoonlijke veranderingsproces van pedagogisch medewerkers; het methodisch gebruik van actieonderzoek en documenteren; het implementeren van de visie en vaardigheden van democratisch burgerschap; en het verbinden van dit ontwikkelproces met het pedagogisch beleid van de organisatie.

Het basismateriaal voor de training bestaat uit de publicaties ‘Denk groot, doe klein!’ en ‘Jonge burgers. Kindercentrum als democratische oefenplaats’ en good practices uit ‘Samen goed voor later’.
De training/het adviestraject sluit aan bij het Pedagogisch kader 0-4 jaar, 4-13 jaar en Samen Verschillend, en bij diverse onderwijsprogramma’s op het gebied van democratisch burgerschap.

Download Trainingsprogramma

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091


Ruimte voor jongens

… én voor verschillen binnen sekse

De training Ruimte voor jongens is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, begeleiders en coaches die op een positieve manier willen omgaan met jongensachtig gedrag op de groep én differentiatie in gedrag binnen sekse willen ondersteunen.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag; vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel jongens als meisjes zichzelf kunnen zijn en zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de beroepskrachten richting jongens en meisjes. De training is heel praktisch en interactief opgezet en er wordt gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden.

Bij aanvang van de training ontvangen deelnemers een reader met inhoudelijke informatie.

Download Trainingsprogramma

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091

 


Communicatie met ouders 

Training Partnerschap tussen professionals en ouders

De training Partnerschap tussen professionals en ouders geeft pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers inspiratie voor visieontwikkeling, en praktische handvatten voor het versterken van de samenwerking en communicatie met ouders.

Inspiratiebronnen voor de training zijn: het werk van Glenda Mac Naughton, Alice van der Pas, het DECET netwerk, en praktijkonderzoek uitgevoerd door Bureau MUTANT en Ana del Barrio Training & Consulting.

In de training komen de diverse contactmomenten met ouders aan bod. De vraag hoe pedagogisch medewerkers op een positieve manier kunnen communiceren met ouders over de pedagogische aanpak op het kindercentrum wordt uitgebreid behandeld. Een ander belangrijk onderdeel omvat het omgaan met lastige situaties in de contacten met ouders, zoals het houden van slechtnieuwsgesprekken en het omgaan met klachten. Uniek voor deze training is de aandacht voor het omgaan met emoties in lastige situaties.

Het (verder) ontwikkelen van een open houding, zelfvertrouwen en inlevingsvermogen, en kritische reflectie staat bij dit alles centraal. In de training worden veel praktische en creatieve oefeningen gedaan.


Trainer: Ana del Barrio Saiz

Voor meer informatie:
Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091


Training Samen spelen, botsen en verzoenen

De training Samen spelen, botsen en verzoenen  gaat over het sociale leven van jonge kinderen in kindercentra. Hoe gaan pedagogisch medewerkers en leerkrachten om met botsingen tussen kinderen en wanneer grijpen zij wel of niet in? Hoe kunnen zij kinderen helpen om spelenderwijs basale sociale waarden, regels en vaardigheden te leren? Deze training is gebaseerd op het onderzoek en boek ‘Kijken, kijken, kijken. Samen spelen, botsen en verzoenen’ van Elly Singer en Dorian de Haan (Universiteit van Utrecht). Van deze training bestaat tevens een variant in de vorm van een train-de-trainerscursus voor leidinggevenden en begeleiders. Beroepskrachten die aan de training deelnemen ontvangen een uitgebreide reader. Deelnemers aan de train-de-trainerscursus ontvangen tevens een cd met de powerpointpresentaties en instructie-dvd.

Trainer: Ana del Barrio Saiz

Voor meer informatie: Ana del Barrio Saiz, mail@anadelbarrio.nl, tel: 0715764091